يوسف بذرافكن باز هم لطفش را به سايت داريون نما نشان داده و تعدادي از عكس هاي خاطره انگيز خود را برايمان ارسال كرده است. اين فرهنگي گرامي در توضيحي كوتاه برايمان نوشته كه:”اين عكس ها را برايتان ارسال مي كنم توضيحاتش با شما”. ما هم چون او چند سال معلممان بوده از روي دستش […]

يوسف بذرافكن باز هم لطفش را به سايت داريون نما نشان داده و تعدادي از عكس هاي خاطره انگيز خود را برايمان ارسال كرده است.

اين فرهنگي گرامي در توضيحي كوتاه برايمان نوشته كه:”اين عكس ها را برايتان ارسال مي كنم توضيحاتش با شما”.

ما هم چون او چند سال معلممان بوده از روي دستش تقلب مي كنيم و به شما مخاطبان عزيز سايت داريون نما مي گوييم:”اين عكس ها را برايتان نمايش مي دهيم. شما همكاري كنيد و هر كدام را كه مي شناسيد و يا خاطره داريد در قسمت نظرات سايت بيان كنيد و به قول يوسف بذرافكن توضيحاتش با شما!”