عكس و خبر:رحيم قرباني/ چندي است كه با تلاش هيات امنا مسجد امام محمد تقي(ع) داريون حوض  زيبايي در حياط مسجد ساخته شده كه در لحظات نماز ظهر و عصر و همچنين مغرب و عشا فواره هاي آب آن نيز به كار مي افتد و فضاي زيبايي را به مسجد امام محمد تقي(ع) مي بخشد. […]

عكس و خبر:رحيم قرباني/

چندي است كه با تلاش هيات امنا مسجد امام محمد تقي(ع) داريون حوض  زيبايي در حياط مسجد ساخته شده كه در لحظات نماز ظهر و عصر و همچنين مغرب و عشا فواره هاي آب آن نيز به كار مي افتد و فضاي زيبايي را به مسجد امام محمد تقي(ع) مي بخشد.

در ساخت و راه اندازي اين حوض زيبا  تلاش هاي محسن شكوهي و علي درويشي لايق تقدير است.