عكس:رحيم قرباني/ در سالهاي اخير با وجود كم آبي اما كشاورزان منطقه داريون همچنان زمين هاي كشاورزي داريون را با كشت انواع محصولات كشاورزي مي آرايند. اين روزها زمين هاي اطراف داريون زيبايي هاي خاصي دارد. مانند تصويري كه در ادامه مي بينيد.

عكس:رحيم قرباني/

در سالهاي اخير با وجود كم آبي اما كشاورزان منطقه داريون همچنان زمين هاي كشاورزي داريون را با كشت انواع محصولات كشاورزي مي آرايند.

اين روزها زمين هاي اطراف داريون زيبايي هاي خاصي دارد. مانند تصويري كه در ادامه مي بينيد.