ديشب داشتم به اين موضوع فكر مي كردم كه از اين مدتي كه سايت داريون نما شكل گرفته به جهت مواضع انتقادي اش نتوانسته حتي يك اداره داريون را به همراه خود داشته باشد. بيشتر از يك ماه پيش وبه پيشنهاد حجت الاسلام عزيزي امام جمعه داريون دو بنر تبليغاتي براي سايت داريون نما طراحي […]

ديشب داشتم به اين موضوع فكر مي كردم كه از اين مدتي كه سايت داريون نما شكل گرفته به جهت مواضع انتقادي اش نتوانسته حتي يك اداره داريون را به همراه خود داشته باشد.

بيشتر از يك ماه پيش وبه پيشنهاد حجت الاسلام عزيزي امام جمعه داريون دو بنر تبليغاتي براي سايت داريون نما طراحي و چاپ شد.
اين بنرها البته با مساعدت بهرام كرمدار آماده شد. قرار هم شد كه ظرف مدت يك هفته نصب شود اما …
به هر حال اگر ما مثلا شهرداري داريون را به همراه خود داشتيم يقينا آنان اين كار را برايمان انجام مي دادند.
از جايي هم كه تعريف و تمجيد نكرده ايم و اصلا عادت به چنين كارهايي نداريم. حالا اما ما دست تنها، بنرهايمان گوشه اي افتاده و خاك مي خورد.
اداره اي در داريون همراه ما نيست. چه بهتر. همراهي مردم برايمان از همه چيز مهمتر است. بگذار بنرهايمان را نصب نكنند.بگذار خاك بخورند.
بنرهاي واقعي در قلب مردم داريون است. كاش ما لايق اين محبت ها باشيم…
اين موضوع را سربسته همين جا تمام مي كنيم. بقيه اش باشد براي بعد…