شنيده مي شود كه: عدم حضور دو عضو شوراي اسلامي شهر داريون در جلسه شوراي اداري شهرستان شيراز كه به ميزباني دفتر امام جمعه داريون در اين شهر برگزار شد موجب تعجب مسوولين شهرستان شيراز از جمله فرماندارشيراز شده است. گفته مي شود كه: يوسف بذرافكن كه كارشناس امور تربيتي است به دليل كمبود امكانات […]

شنيده مي شود كه: عدم حضور دو عضو شوراي اسلامي شهر داريون در جلسه شوراي اداري شهرستان شيراز كه به ميزباني دفتر امام جمعه داريون در اين شهر برگزار شد موجب تعجب مسوولين شهرستان شيراز از جمله فرماندارشيراز شده است.


گفته مي شود كه: يوسف بذرافكن كه كارشناس امور تربيتي است به دليل كمبود امكانات و همچنين نبود نيروي انساني كافي در اين كانون قصد دارد از مسووليت خود در كانون فرهنگي آموزش و پرورش داريون استعفا دهد و مجددا به تدريس در مدارس بپردازد.