رمضان می آید ماهی که رسول خدا(ص)درمورد آن می فرماید:به درستی که روکرده به شما ماه خدا بابرکت ورحمت وآمرزش، ماهی که نزد خدابهترین ماههااست، روزهایش بهترین روزهااست وشبهایش بهترین شبهاست وساعتهایش بهترین ساعتهاست وآن ماهی است که خوانده اند شمارادرآن به سوی ضیافت خدا… در ادامه مي توانيد انتباه ماه مبارك رمضان امسال را […]

رمضان می آید ماهی که رسول خدا(ص)درمورد آن می فرماید:به درستی که روکرده به شما ماه خدا بابرکت ورحمت وآمرزش، ماهی که نزد خدابهترین ماههااست، روزهایش بهترین روزهااست وشبهایش بهترین شبهاست وساعتهایش بهترین ساعتهاست وآن ماهی است که خوانده اند شمارادرآن به سوی ضیافت خدا…

در ادامه مي توانيد انتباه ماه مبارك رمضان امسال را دانلود كنيد. التماس دعا…

انتباه