خيابانهاي داريون برخي مواقع شاهد موتورسواران جواني است كه بي محابا جولان مي دهند و به نوعي به استقبال مرگ مي روند. آنان را چه كسي بايد كنترل كند؟ اين سوالي است كه هنوز پاسخي روشن بدان داده نشده است…

خيابانهاي داريون برخي مواقع شاهد موتورسواران جواني است كه بي محابا جولان مي دهند و به نوعي به استقبال مرگ مي روند.

آنان را چه كسي بايد كنترل كند؟

اين سوالي است كه هنوز پاسخي روشن بدان داده نشده است…