با حضور گروهی از دانش آموزان عضو کلاسهای تابستانی کانون فرهنگی و تربیتی وحدت دار یون برنامه ای با عنوان عصر انتظار در بوستان فرهنگيان داریون برگزار شد.

با حضور گروهی از دانش آموزان عضو کلاسهای تابستانی کانون فرهنگی و تربیتی وحدت دار یون برنامه ای با عنوان عصر انتظار در بوستان فرهنگيان داریون برگزار شد.