نمي دانيم چرا عربها و در راس آنان عربستان سعودي كه سابقه بدي در دشمني با ايران اسلامي دارد دوست دارند دست به تحريف تاريخ بزنند. بر اساس نقشه هاي بسيار قديمي نام خليج فارس هميشه خليج فارس بوده و بحث امروز و فردا نيست. جديدا نقشه اي متعلق به كشور عربستان منتشر شده است […]

نمي دانيم چرا عربها و در راس آنان عربستان سعودي كه سابقه بدي در دشمني با ايران اسلامي دارد دوست دارند دست به تحريف تاريخ بزنند.

بر اساس نقشه هاي بسيار قديمي نام خليج فارس هميشه خليج فارس بوده و بحث امروز و فردا نيست.

جديدا نقشه اي متعلق به كشور عربستان منتشر شده است كه صحت نام خليج هميشه فارس را اثبات مي كند.

در اين نقشه كه متعلق به سال 1331 است بع عربي نام خليج فارس نقش بسته است.

براي ديدن اين نقشه در ابعاد بزرگتر اينجا كليك كنيد.