عكس و خبر:روح الله قرباني/ داريون اين روزها حال و هواي ديگري دارد. به گزارش داريون نما با نزديك شدن به نيمه شعبان،ولادت باسعادت يگانه منجي عالم بشريت مهدي موعود(عج) مردمان منطقه داريون با شوري وصف ناشدني، ناشي از عشق به خاندان عصمت و طهارت در حال آماده شدن براي برگزاري و حضور در جشن […]

عكس و خبر:روح الله قرباني/

داريون اين روزها حال و هواي ديگري دارد. به گزارش داريون نما با نزديك شدن به نيمه شعبان،ولادت باسعادت يگانه منجي عالم بشريت مهدي موعود(عج) مردمان منطقه داريون با شوري وصف ناشدني، ناشي از عشق به خاندان عصمت و طهارت در حال آماده شدن براي برگزاري و حضور در جشن هاي نيمه شعبان هستند.

شهر داريون به عنوان مركز منطقه از روزها پيش آذين بندي شده و مردم با شور و اشتياق براي فرا رسيدن نيمه شعبان و حضور در جشن هاي اين روز لحظه شماري مي كنند.

اين خبر را اينجا هم ببينيد.