اين روزها مرغ براي خودش كيا بايايي دارد! صف خريداران مرغ در مقابل مرغ فروشي ها بي سابقه است. به هر حال ظاهرا اين روزها مرغ به نرخ روز به فروش مي رسد!  

اين روزها مرغ براي خودش كيا بايايي دارد! صف خريداران مرغ در مقابل مرغ فروشي ها بي سابقه است.

به هر حال ظاهرا اين روزها مرغ به نرخ روز به فروش مي رسد!