گروهي از دانش آموزان كانون فرهنگي-تربيتي وحدت داريون به مناسبت نيمه شعبان به ارتفاعات اطراف داريون صعود كردند.

گروهي از دانش آموزان كانون فرهنگي-تربيتي وحدت داريون به مناسبت نيمه شعبان به ارتفاعات اطراف داريون صعود كردند.