در اين تصوير چند صورت مي بينيد؟

در اين تصوير چند صورت مي بينيد؟

فقط كافي است كمي چشمانتان را حركت دهيد

فقط كافي است كمي چشمانتان را بر روي عكس حركت دهيد

به تصویر زیر نگاه کنید و چشمانتان را حرکت دهيد.شبیه پارچه ای مي شود که با باد بالا و پایین ميرود

به علامت + نگاه كنيد و سر خود را جلو و عقب ببريد