نوشته بيست و هفتم:جمعه همين هقته بود. حوالي ساعت 7و30 دقيقه صبح. تازه از سمت سعدي وارد جاده شيراز-داريون شده بودم و هنوز سرعت زيادي نداشتم. در اين حالت يكي از ميني بوس هاي داريون(ميني بوس هاي بنز كه از فيات ها هم قديمي ترند) از من سبقت گرفت. تعجبي نكردم. به هر حال من […]

نوشته بيست و هفتم:جمعه همين هقته بود. حوالي ساعت 7و30 دقيقه صبح. تازه از سمت سعدي وارد جاده شيراز-داريون شده بودم و هنوز سرعت زيادي نداشتم.

در اين حالت يكي از ميني بوس هاي داريون(ميني بوس هاي بنز كه از فيات ها هم قديمي ترند) از من سبقت گرفت. تعجبي نكردم. به هر حال من هنوز سرعت زيادي نداشتم.
اما هر چه كه مي گذشت و سرعت مي گرفتم متوجه مي شدم كه به اين راحتي ها به ميني بوس محترم داريوني نخواهم رسيد.

عكس تزييني است

عكس تزييني است

در آن قسمت جاده، همان كه هنوز خراب است و درست نشده،فقط به جهت اين كه سرعت ميني بوس را متوجه شوم كمي سرعت خود را زياد كردم. ابتدا دنده چهار و سپس دنده پنج. كيلومتر خودرو من 110 را نشان مي داد اما همچنان به ميني بوس نمي رسيدم.
سرعتم 115 كه شد به چند متري ميني بوس رسيدم و متوجه شدم كه راننده محترم ميني بوس آن را با همه مسافرانش با سرعت حدود 120 كيلومتر در آن قسمت جاده خراب حركت مي دهد.
از سرعت خود كم كردم تا به 90 رسيدم.ميني بوس قديمي داريون اما از من دورتر و دورتر مي شد.
اين را مي دانم كه ميني بوس هاي فيات داريون حتي اگر هم بخواهند نمي توانند بيشتر از 90 يا حداكثر 100 كيلومتر سرعت بگيرند. اما به هر حال ميني بوسهاي بنز، بنز هستند و ظاهرا دود هم از كنده  بلند مي شود!
در آن لحظات به اين فكر مي كردم كه اگر خدايي ناكرده كنترل ميني بوس از دست راننده خارج شود. با آن سرعت زياد چه اتفاقي رخ مي دهد؟
اگر خودرو بي احتياطي در حال سبقت غير مجاز از روبرو آمد راننده ميني بوس چگونه مي خواهد با سرعت زيادش از حادثه احتمالي فرار كند؟
اين ها همه فكرهايي بود كه باعث مي شود آرزو كنم هميشه در جاده شيراز-داريون پليس راه باشد زيرا انگار بعضي از ما تا پليس راه نباشد نه كمربند ايمني مي بنديم و نه به سرعتمان توجه مي كنيم…