*دوشنبه پنجم تیرماه 1391 *آب خانواده و مصرف بهینه *آیا می دانید میانگین بارندگی در شهرهای خرامه،زرین دشت و بوانات بسیار کمتر از میانگین بارندگی در استان فارس است؟ *خانواده می تواند مبدا فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب باشد. روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس اداره آبفا داریون

*دوشنبه پنجم تیرماه 1391
*آب خانواده و مصرف بهینه


*آیا می دانید میانگین بارندگی در شهرهای خرامه،زرین دشت و بوانات بسیار کمتر از میانگین بارندگی در استان فارس است؟
*خانواده می تواند مبدا فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

اداره آبفا داریون