جمعه دوم تیرماه 1391 آب و فرهنگ و آموزه های دینی *با مصرف بهینه آب و اجتناب از اسراف توصیه های دینی را تحقق بخشیم. روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس اداره آبفا داریون

جمعه دوم تیرماه 1391
آب و فرهنگ و آموزه های دینی


*با مصرف بهینه آب و اجتناب از اسراف توصیه های دینی را تحقق بخشیم.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

اداره آبفا داریون