چهارشنبه هفتم تیرماه 1391 آب و محیط زیست *آیا می دانید استان فارس یکی از استانهای خشک کشور است و محدودیت منابع آب دارد. در مصرف آب صرفه جویی کنیم. *آلودگی منابع آب باعث شیوع بیماری می گردد. در حفظ منابع آب و محیط زیست خود تلاس کنیم. روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب […]

چهارشنبه هفتم تیرماه 1391
آب و محیط زیست


*آیا می دانید استان فارس یکی از استانهای خشک کشور است و محدودیت منابع آب دارد. در مصرف آب صرفه جویی کنیم.
*آلودگی منابع آب باعث شیوع بیماری می گردد. در حفظ منابع آب و محیط زیست خود تلاس کنیم.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس
اداره آبفا داریون