*شنبه سوم تیرماه 1391 *آب،رسانه و ارتقاء آگاهی عمومی *آب محدود است در مصرف آن دقت کنیم. *اصول و روش های صرفه جویی در مصرف آب را بیاموزیم و به دیگران نیز آموزش دهیم. روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس اداره آبفا داریون

*شنبه سوم تیرماه 1391

*آب،رسانه و ارتقاء آگاهی عمومی


*آب محدود است در مصرف آن دقت کنیم.
*اصول و روش های صرفه جویی در مصرف آب را بیاموزیم و به دیگران نیز آموزش دهیم.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

اداره آبفا داریون