دكتر عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير تعاون،كار و امور اجتماعي: ارتقاي مهارت فردي و شاخص هاي بهره وري خلاقيت،كارآفريني و كشف و به كار گيري استعدادها و مهارت هاي منابع انساني از اهداف محوري وزارت كار و امور اجتماعي است. *** تصاويري كه در ادامه مشاهده مي كنيد مربوط است به مركز آموزش فني و حرفه […]

دكتر عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير تعاون،كار و امور اجتماعي: ارتقاي مهارت فردي و شاخص هاي بهره وري خلاقيت،كارآفريني و كشف و به كار گيري استعدادها و مهارت هاي منابع انساني از اهداف محوري وزارت كار و امور اجتماعي است.

***

تصاويري كه در ادامه مشاهده مي كنيد مربوط است به مركز آموزش فني و حرفه اي داريون.

نمي دانيم حرف هاي وزير كار با اين مركز كه ظاهرا امكانات خاصي هم ندارد تا چه حد براي منطقه داريون مصداق پيدا مي كند.قضاوت با شما….

عكس ها:يوسف بذرافكن