باسلام و با آرزوی قبولی طاعات وعبادات شما مردم خوب شهر ودیار عزیزم به خصوص جوانان شایسته وبا محبت داریون. در مطالب نوشته شده از رفتن آقای هوشیار از شورای شهر داریون مطلع شدم. ابتدا جادارد که از خدمات این برادر عزیز به نحو شایسته ای قدر دانی شود سپس باید توجه داشت که این […]

باسلام و با آرزوی قبولی طاعات وعبادات شما مردم خوب شهر ودیار عزیزم به خصوص جوانان شایسته وبا محبت داریون.

در مطالب نوشته شده از رفتن آقای هوشیار از شورای شهر داریون مطلع شدم. ابتدا جادارد که از خدمات این برادر عزیز به نحو شایسته ای قدر دانی شود سپس باید توجه داشت که این رفتن ها وجابجایی ها خللی در وحدت مسوولین ایجاد نكند بلکه موجب شود تااز فرصت های جدید به وجود آمده استفاده بهینه به عمل آید.

قطعا  آقای هوشیار در تصمیمی که گرفته همه جوانب را در نظر گرفته واز همه مهمتر مصالح مردم وشهر داریون را مد نظر قرار داده است وانتظاری که از برادر خودم آقای هوشیار دارم این است که اگر صحبتی دارند در جهت وحدت بیان شود.

بدون شک خدمات صورت گرفته در زمان مسوولیت بهرام هوشيار از یاد مردم نخواهد رفت وبهترین داور مردم هستند. از همین جا برای برادر ارزشمند آقای یوسف بذرافکن که از سرمایه های گرانقدر داریون هستند آرزوی موفقیت می کنم وتقاضایی هم از  امام جمعه محترم داریون دارم که انشااالله با درایت وبیانات حکیمانه خود مانع انشقاق در بین نیروهای ارزشی شود.

امروز داریون به وجود همه جوانان نیازمند است وباید از داشته های موجود بهترین بهره را در جهت پیشرفت وتوسعه داریون ببریم .انشاالله

زندگی صحنه زیبای هنرمندی ماست

هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته به جاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند بیاد

موفق باشید

                                                                                                                                                     اسماعیل یاری فر