پس از استعفاي پرحرف و حديث بهرام هوشيار از عضويت در شوراي شهر داريون او همان زمان اعلام كرد كه در يكي از مراسم هاي نماز جمعه منطقه داريون به دلايل استعفايش خواهد پرداخت. با توجه به اين گفته هوشيار، مردم داريون كه بيشترين راي را به وي داده بودند منتظر بودند تا ببينند دلايل […]

پس از استعفاي پرحرف و حديث بهرام هوشيار از عضويت در شوراي شهر داريون او همان زمان اعلام كرد كه در يكي از مراسم هاي نماز جمعه منطقه داريون به دلايل استعفايش خواهد پرداخت.

با توجه به اين گفته هوشيار، مردم داريون كه بيشترين راي را به وي داده بودند منتظر بودند تا ببينند دلايل واقعي استعفاي بهرام هوشيار چيست؟

اما هر چه زمان گذشت هيچ خبري از اين وعده عضو مستعفي شورا نشد و مردم داريون همچنان اين پرسش را دارند كه چرا  هوشيار از عضويت در شوراي شهر داريون استعفا داده است.

بايد بدانيم اين حق مردم داريون است كه از واقعيت ها مطلع شوند. مردمي كه با بيشترين آرا بهرام هوشيار را به شوراي شهر داريون فرستادند از او توقع دارند كه دلايل واقعي استعفايش را بيان كند.

به هر حال ما بايد بپذيريم كه مردم غريبه نيستند و سكوت بهرام هوشيار بيشتر به شايعات دامن مي زند.

از بهرام هوشيار كه به صداقت و صراحت شهره است انتظار داريم همانگونه كه خود گفته در نماز جمعه داريون حضور يابد و درباره مسايل شوراي شهر داريون و علت استعفايش سخن گويد.