طي يك هفته گذشته به دليل بروز مشكلات فني سايت داريون نما قادر به به روز شدن نبود و اين كار به سختي انجام مي شد. خوشبختانه اين مشكل امشب با تلاشهاي بسيار بخش فني برطرف شد و داريون نما همچون گذشته پويا و فعال در خدمت شما مردم عزيز منطقه داريون خواهد بود.

طي يك هفته گذشته به دليل بروز مشكلات فني سايت داريون نما قادر به به روز شدن نبود و اين كار به سختي انجام مي شد.


خوشبختانه اين مشكل امشب با تلاشهاي بسيار بخش فني برطرف شد و داريون نما همچون گذشته پويا و فعال در خدمت شما مردم عزيز منطقه داريون خواهد بود.