يادش بخير نقد علي يوسفي،پدر شهيد والامقام بهرام يوسفي. پيرمرد مهرباني كه تا زنده بود با وجود كهولت سن اما همواره در نماز جماعت مسجد امام محمد تقي(ع) داريون حضور مي يافت. او هميشه خوش برخورد و خنده رو بود. پدر شهيد بهرام يوسفي با وجود “پدر شهيد بودن” از هيچ كس انتظاري نداشت. دكان(مغازه) […]

يادش بخير نقد علي يوسفي،پدر شهيد والامقام بهرام يوسفي.

پيرمرد مهرباني كه تا زنده بود با وجود كهولت سن اما همواره در نماز جماعت مسجد امام محمد تقي(ع) داريون حضور مي يافت. او هميشه خوش برخورد و خنده رو بود.

پدر شهيد بهرام يوسفي با وجود “پدر شهيد بودن” از هيچ كس انتظاري نداشت. دكان(مغازه) كوچكي داشت و با همان دكان امورات خودش را مي گذراند.

ياد مرحوم نقدعلي يوسفي بخير. ياد اذان گفتن هايش هم بخير…

خدايش بيامرزد…

عكس:يوسف بذرافكن