مردان ايراني طي 100 سال اخير از لحاظ تيپ و قيافه تفاوت هاي بسياري كرده اند. در كاريكاتور مفهومي كه در ادامه مي بينيد به اين سير تحول اشاره اي- البته با نگاه طنز- شده است.

مردان ايراني طي 100 سال اخير از لحاظ تيپ و قيافه تفاوت هاي بسياري كرده اند.

در كاريكاتور مفهومي كه در ادامه مي بينيد به اين سير تحول اشاره اي- البته با نگاه طنز- شده است.