آقايان و خانم عضو شوراي شهر داريون كجاييد؟ چه كار مي كنيد؟ چرا يكي تان استعفا مي دهد و جايگزينش نمي آيد؟ چرا يكي تان سه ماه است در جلسلت شورا حاضر نمي شود؟ آخر مگر شما به مردم تعهد نداديد و تعهد نداريد؟ چرا وضعيت شوراي شهر داريون اينگونه شده است؟ از پنج نفر […]

آقايان و خانم عضو شوراي شهر داريون كجاييد؟ چه كار مي كنيد؟ چرا يكي تان استعفا مي دهد و جايگزينش نمي آيد؟

چرا يكي تان سه ماه است در جلسلت شورا حاضر نمي شود؟

آخر مگر شما به مردم تعهد نداديد و تعهد نداريد؟ چرا وضعيت شوراي شهر داريون اينگونه شده است؟

از پنج نفر عضو يكي كه استعفا داده، جايگزينش كه نمي آيد. يكي كه چند ماه است نمي آيد.

مي خواهم بپرسم جلسات شوراي شهر داريون آيا با سه نفر قانوني است؟

اصلا دوستان و اعضاي محترم شوراي شهر داريون از گران شدن كرايه هاي خط داريون-شيراز خبر داريد؟

خبر داريد مثلا كرايه هاي سواري 3 هزار ريال افزايش داشته و به 18 هزار ريال رسيده؟

آقاي شرفي رييس محترم شورا آيا گران شدن كرايه ها مصوب شوراي اسلامي شهر داريون است؟

آقاي شرفي وظيفه شما در قبال عضوي كه سه ماه است در جلسات حاضر نمي شود چيست؟ آيا مي دانيد؟

شوراي محترم شهر داريون به خدا در قبال راي مردم مسووليد؟

اين، هم گفته بنيانگذار جمهوري اسلامي امام خميني(ره) و هم فرمايش رهبر معظم انقلاب است. يادتان باشد.