عكس و خبر:روح الله قرباني| امروزچهارشنبه19مهرماه حدود ساعت 7و30دقيه صبح 5خودرو در محور شيراز به داريون با هم برخورد كردند. به گزارش داريون نما اين 5خودرو كه از سمت شيراز به طرف داريون در حركت بودند با هم تصادف كردند كه خوشبختانه تلفات جاني در بر نداشت.

عكس و خبر:روح الله قرباني|
امروزچهارشنبه19مهرماه حدود ساعت 7و30دقيه صبح 5خودرو در محور شيراز به داريون با هم برخورد كردند.
به گزارش داريون نما اين 5خودرو كه از سمت شيراز به طرف داريون در حركت بودند با هم تصادف كردند كه خوشبختانه تلفات جاني در بر نداشت.