عكس و خبر:روح الله قرباني| يك دستگاه موتور سيكلت با يك كاميون برخورد كرد. بنا به گزارش داريون نما دوشنبه صبح يك دستگاه موتور سيكلت با يك دستگاه كاميون در بلوار امام خميني(ره) داريونكه در حال گردش بود برخورد كرد كه خوشبختانه تلفات جاني در بر نداشت.

عكس و خبر:روح الله قرباني|
يك دستگاه موتور سيكلت با يك كاميون برخورد كرد.
بنا به گزارش داريون نما دوشنبه صبح يك دستگاه موتور سيكلت با يك دستگاه كاميون در بلوار امام خميني(ره) داريونكه در حال گردش بود برخورد كرد كه خوشبختانه تلفات جاني در بر نداشت.