ناصر شرفي| تصاويري كه مشاهده مي كنيد مربوط به سه دوره تحصيلي است و به دليل اينكه بيشتر آنها براي حقير قابل شناسايي نبود از دوستاني كه اين تصاوير را مشاهده مي كنند تقاضا مي كنم  در صورت شناسايي نام آنها را در قسمت نظرات همين مطلب بنويسند.

ناصر شرفي|

تصاويري كه مشاهده مي كنيد مربوط به سه دوره تحصيلي است و به دليل اينكه بيشتر آنها براي حقير قابل شناسايي نبود از دوستاني كه اين تصاوير را مشاهده مي كنند تقاضا مي كنم  در صورت شناسايي نام آنها را در قسمت نظرات همين مطلب بنويسند.

منزل حاج علی بذرافکن جلسه مذهبی از چپ ابراهیم جهانی-محمد علی شکری-شیرزاد مددپور-غلام فتوح آبادی-ابراهیم بذرافکن

دانش آموزان دبستان حقیقت جو سال 46-45

اردوی دانش آموزی داریون سال 62-61

اردوی دانش آموزی داریون سال 62