سلام داریون نما چرا روزمره شدی هی خبرای تصادف می زنی یه مصاحبه با یک پیرزن و پیرمرد داریونی نمی بینیم ازت؟! هی دنبال شورا میدوی تو جلسه راهت بدن اونا هم قالت میذارن بابا بیا با یه چهارتا آدم باصفا مصاحبه کن با بزرگترای طایفه های داریون مصاحبه کن عکساشونو بزن ببین میترکونه یا […]

سلام داریون نما

چرا روزمره شدی هی خبرای تصادف می زنی یه مصاحبه با یک پیرزن و پیرمرد داریونی نمی بینیم ازت؟!
هی دنبال شورا میدوی تو جلسه راهت بدن اونا هم قالت میذارن بابا بیا با یه چهارتا آدم باصفا مصاحبه کن با بزرگترای طایفه های داریون مصاحبه کن عکساشونو بزن ببین میترکونه یا نه.


برو با میوه فروشا پنچرگیرا پنبه زنا جاروکشا اویارا(اگه تونستی بخونیش) مصاحبه کن یه کم خودمونی باش
بابا سایت داریونی سایت داریونیایی
دوست داریم کمرنگ نشو خسته نشو باهاتیم

شهروند داریونی|داریون وند