ناصر شرفي| بسياري از اعضاي حاضر در اين عكس را نمي شناسم. اين عكس مربوط به يك اردوي دانش آموزي است. از كاربران داريون نما مي خواهم اگر اعضاي حاضر در اين عكس را مي شناسند در قسمت ديدگاه هاي همين مطلب بيان كنند.

ناصر شرفي|

بسياري از اعضاي حاضر در اين عكس را نمي شناسم. اين عكس مربوط به يك اردوي دانش آموزي است.
از كاربران داريون نما مي خواهم اگر اعضاي حاضر در اين عكس را مي شناسند در قسمت ديدگاه هاي همين مطلب بيان كنند.