عكسها:علي مختاري| امام زاده ابراهيم(ع) دودج داريون مراحل تكميل شدن را آرام آرام طي مي كند. بي راه نيست اگر بگوييم اين مكان مقدس بهترين و بزرگترين مكان توريستي زيارتي منطقه داريون است. تصاويري كه در ادامه مي بينيد در اولين روزهاي فصل پاييز از اين مكان زيبا گرفته شده است.

عكسها:علي مختاري|

امام زاده ابراهيم(ع) دودج داريون مراحل تكميل شدن را آرام آرام طي مي كند. بي راه نيست اگر بگوييم اين مكان مقدس بهترين و بزرگترين مكان توريستي زيارتي منطقه داريون است.

تصاويري كه در ادامه مي بينيد در اولين روزهاي فصل پاييز از اين مكان زيبا گرفته شده است.