شنيده مي شود كه:پس از استعفاي بهرام هوشيار از شوراي شهر داريون و همچنين امتناع عضو علي البدل شورا يوسف بذرافكن از حضور در جلسات، طبق قانون بايد ديگر فرد علي البدل يعني مهدي كشاورز وارد شورا شود اما ظاهرا تا كنون هيچ اقدامي در اين رابطه انجام نشده است. گفته مي شود كه:خبرنگار داریون […]

شنيده مي شود كه:پس از استعفاي بهرام هوشيار از شوراي شهر داريون و همچنين امتناع عضو علي البدل شورا يوسف بذرافكن از حضور در جلسات، طبق قانون بايد ديگر فرد علي البدل يعني مهدي كشاورز وارد شورا شود اما ظاهرا تا كنون هيچ اقدامي در اين رابطه انجام نشده است.

گفته مي شود كه:خبرنگار داریون نما در دودج  از 3ماه پیش  از یک مقام مسوول در اين روستا برای چندمین باردرخواست گفت و گو كرده تا از نزدیک وضعیت کارو مسوولیت خود رابرای عموم مردم منطقه داریون تشریح کند ولی  معلوم نيست كه چرا اين فرد حاضر به گفت و گو با داريون نما نيست.

نمي دانيم شايد اين فرد….