شنیده می شود كه : کانون فرهنگی و تربیتی وحدت داریون که تنها کانون فرهنگی و تربیتی منطقه داریون است تا کنون مدیرندارد و پس از رفتن یوسف بذرافکن به مدرسه هنوز کسی مسولیت کانون را نپذیرفته است . گفته مي شود كه:امام جمعه منطقه داریون در نماز عید قربان به مردم مژده داده که […]

 شنیده می شود كه : کانون فرهنگی و تربیتی وحدت داریون که تنها کانون فرهنگی و تربیتی منطقه داریون است تا کنون مدیرندارد و پس از رفتن یوسف بذرافکن به مدرسه هنوز کسی مسولیت کانون را نپذیرفته است .

گفته مي شود كه:امام جمعه منطقه داریون در نماز عید قربان به مردم مژده داده که طرح تبدیل داریون به بخش تسریع می شود و این طرح ا ز طرف استانداری آماده ارسال به تهران است .