بهرام كرمدار| هر جمعه در زمين فوتبال داريون هيجان خاصي برقرار بود و در زمان برگزاري مسابقات از حقير دعوت مي كردند داوري مسابقات را انجام دهم، تا آن روز تيم هاي عقاب-اميد-شاهين و تيم هايي از ساير مناطق در زمين داريون فوتبال مي كردند . جمعه اي بود كه جهت داوری مسابقات به زمين […]

بهرام كرمدار|
هر جمعه در زمين فوتبال داريون هيجان خاصي برقرار بود و در زمان برگزاري مسابقات از حقير دعوت مي كردند داوري مسابقات را انجام دهم، تا آن روز تيم هاي عقاب-اميد-شاهين و تيم هايي از ساير مناطق در زمين داريون فوتبال مي كردند .
جمعه اي بود كه جهت داوری مسابقات به زمين داريون رفتم و تجمعي از نوجوانان در كنار زمين توجه مر ا جلب كرد كه پس از لحظاتي با پوشيدن لباس يكرنگ نويد تشكيل تيمي جديد را در داريون مي داد .
آن روزها عبدالرضا شكري كه يكي از بهترين دروازه بانان تيم هاي فوتبال منطقه داريون به شمار مي رفت و افتخار ايستادن در دروازه تيم عقاب داريون در ديدار با صنعت نفت آبادان را نصيب خود كرده بود دوران بازی خود را سپري كرده و در كانون فرهنگي مسجد امام محمد تقي(ع) داريون فعاليت مي كرد و همين بهانه اي براي جمع آوري نوجوانان و تشكيل تيم فوتبال شده بود. اما چهره اي دیگر آشنا براي مردم داريون با علاقه مندي پا در اين عرصه گذاشته بود و با مخارج شخصي خود و همراهي اين نوجوانان چتر حمايت مالي خود را بر اين تيم گسترده بود هنوز بچه هاي تيم اتحاد داريون محبت هاي وي را به خاطر دارند عزيزي ديگر از خانواده “جهاني” ها كه در زمينه فرهنگي و ورزشي از جايگاه خاصي برخوردارند .
“خدايش بيامرزد حاج ا… داد جهاني كه يادش گرامي باد”
تيم اتحاد داريون در مسابقات شيراز و استاني نيز حضوري فعال داشت و همين حضورباعث باز شدن پاي بعضي از مربيان شيرازی به داريون شد كه اين حضور با آموزش و تاثير فراوان همراه بود .
ديدن اين عكس خالي از لطف نيست.


رديف بالا از چپ به راست:
عبدالرضا شكري-رضا باصري-عليرضا مهري-علي درويشي-امين قرباني-بهنام بذرافكن-حاجي رضا باصري-حسين كشاورز-مهرزاد ميرزاده
رديف پايين از چپ به راست:
الله كرم مختاري-مرحوم حاج ا…داد جهاني-جعفر عزيزي-اصغر قاسم زاده-كاظم بذرافكن-مهدي مهري-رسول شرفي-علي خورشيدي