بهرام كرمدار| داشتم از سايت داريون نما بازديد مي كردم به مطلبي درخصوص عدم پيشرفت پروژه زمين چمن داريون برخورد نمودم و برحسب وظيفه و ارادتمندي به جوانان منطقه داريون برخود لازم دانستم پيگيري نمايم و پاسخ اين سوال كه براي خود من هم بي جواب بود! دريافت نمايم. لذا خدمت مهندس زرقام محمد كرمي […]

بهرام كرمدار|
داشتم از سايت داريون نما بازديد مي كردم به مطلبي درخصوص عدم پيشرفت پروژه زمين چمن داريون برخورد نمودم و برحسب وظيفه و ارادتمندي به جوانان منطقه داريون برخود لازم دانستم پيگيري نمايم و پاسخ اين سوال كه براي خود من هم بي جواب بود! دريافت نمايم.
لذا خدمت مهندس زرقام محمد كرمي مهندس ناظر اداره فني و مهندسي اداره كل ورزش و جوانان استان رسيدم كه وي نيز علت كندي پيشرفت پروژه را دو مشكل اساسي دانست كه عيناً صحبت وي را خدمتتان ارائه مي دهم:


وي مشكل اول را نبودن آب جهت آبياري چمن دانست و گفت اداره ورزش و جوانان استان ادامه فعاليت پروژه مبني بر بذرپاشي و كود دهي را بستگي به آبرساني زمين فوتبال مي داند و  برابر توافقات انجام شده انتقال آب به عهده مسئولين شهر داريون است. شايان ذکر است  اين مقام مسوول كارهاي انجام شده جهت زمين چمن را مراحل خاكبرداري ،عمليات ايجاد لايه هاي زه كشي ،تسطيح و تهيه پخش خاك…. اجراي سيستم لوله كشي آبياري زمين،اجراي منحول و …. بيان نمود.
وي همچنين مشكل دوم را لبه گذاري اطراف زمين چمن عنوان كرد و گفت برابر توافق با مسئولين شهر داريون قرار شده بود به علت نزديكي زمين چمن به ديوار اطراف ورزشگاه تكه اي از زمين هاي كشاورزي همجوار به زمين فوتبال اضافه و از سمت ديگر زمين فوتبال به جاي آن به كشاورزان تحويل ،تا مسئولين پروژه بتوانند لبه گذاري استاندارد زمين را آغاز تا از انجام كارهاي مقطعي جلوگيري به عمل آيد.
اما لازم به ذكر است كه مسئولين محترم شهر داريون با جديت پيگير انتقال انشعاب آب به زمين فوتبال هستند كه اين امر در جلسه اي دردفتر امام جمعه داریون كه با حضور مسئولين محترم شهر داريون (امام جمعه-شهردار-شوراي شهر-نمايندگي تربيت بدني با نماينده محترم مجلس دكتر قادري و معاون محترم فرمانداري شيراز برگزارشد) كه حقير نيز به عنوان مهمان در جلسه حضور داشتم به مسئولين محترم شهر داريون قول مساعد داده شد كه اعتباري به اين امر اختصاص داده شود.
در خصوص مشكل دوم( لبه گذاري اطراف زمين چمن،) مسوولين شهر داريون در حال پيگيري ، مذاكره و انجام كارهاي قانوني با كشاورزان همجوار با زمين فوتبال هستند كه انشاا… جوانان ورزشكار انتظار دارند كشاورزان عزيز اين همت و همكاري را با مسئولين شهر و مسئولين پروژه داشته باشند و خود را در اين كار خير و خداپسندانه و به ياد ماندني بهره مند سازند.