علي مختاري| سال 71به همت و تلاش مرحوم حاج الله داد جهانی و مربی ارزشمند  آقای عبدالرضا شکری تیم جوانان اتحاد داریون برای شرکت در مسابقات فوتبال دسته اول باشگاههای شیراز به این شهر اعزام شد که نتایج قابل قبولی گرفتند و به جمع 4 تیم برتر این مسابقات نیز رسیدند.  

علي مختاري|

سال 71به همت و تلاش مرحوم حاج الله داد جهانی و مربی ارزشمند  آقای عبدالرضا شکری تیم جوانان اتحاد داریون برای شرکت در مسابقات فوتبال دسته اول باشگاههای شیراز به این شهر اعزام شد که نتایج قابل قبولی گرفتند و به جمع 4 تیم برتر این مسابقات نیز رسیدند.

ایستاده از راست :حسین بذرافشان (کاپیتان) – مختار عبدالهی-فریبرز بذرافكن –اصغر قاسم زاده-کاظم بذرافکن-محمود قنبری –مرحوم حاج الله داد جهانی (سرپرست)و مربی عبدالرضا شکری که در عکس نیستند.
نشسته از راست :حاجی رضا باصری –مرحوم مسلم بذرافکن-هاشم دریانی –سعید مختاری –علی مختاری