عكس ها: روح الله قرباني| به جرات مي توان گفت عزاداري داريوني ها در روز عاشورا يكي از بزرگترين عزاداري هايي است كه در سطح استان فارس انجام مي شود. تصاويري كه در ادامه مي بينيد جلوه هايي از حضور هزاران نفري مردم منطقه داريون را در عزاداري روز عاشورا نشان مي دهد.

عكس ها: روح الله قرباني|

به جرات مي توان گفت عزاداري داريوني ها در روز عاشورا يكي از بزرگترين عزاداري هايي است كه در سطح استان فارس انجام مي شود.

تصاويري كه در ادامه مي بينيد جلوه هايي از حضور هزاران نفري مردم منطقه داريون را در عزاداري روز عاشورا نشان مي دهد.