علي مختاري| بدون شك يكي از زحمت كشان اصلي امامزاده ابراهيم (ع) دودج داريون كسي نيست جز سيروس صالحي رييس هيات امنا اين امامزاده بزرگوار و شريف. صالحي سالهاست افتخار خدمت به امامزاده ابراهيم(ع) را دارد و انصافا در اين راه زحمات بسياري متقبل مي شود كه اجرش با خداوند بزرگ خواهد بود. وي در […]

علي مختاري|

بدون شك يكي از زحمت كشان اصلي امامزاده ابراهيم (ع) دودج داريون كسي نيست جز سيروس صالحي رييس هيات امنا اين امامزاده بزرگوار و شريف.

صالحي سالهاست افتخار خدمت به امامزاده ابراهيم(ع) را دارد و انصافا در اين راه زحمات بسياري متقبل مي شود كه اجرش با خداوند بزرگ خواهد بود.

وي در برگزاري و هماهنگي مراسم عزاداري روز عاشورا نيز زحمات زيادي كشيد و از روزها قبل در تكاپوي برگزاري اين آيين مذهبي باشكوه بود.

اين نوشته صرفا به خاطر عرض يك خسته نباشيد براي سيروس صالحي عزيز است و اينكه او بداند مردم منطقه داريون قدر زحمات او را مي دانند.

برايش آرزوي موفقيت مي كنيم.