علي عبداللهي| تبديل روستا به شهر داراي جنبه هاي مثبت،همانند افزايش و بهبود كاركردهاي خدماتي و ايجاد برخي فرصت هاي شغلي بويژه در بخش هاي اداري و خدماتي بوده است و داراي معايبي نيز هست. شهر داريون نيز مستثني از موارد فوق نيست و بايد ببينيم كه: آيا تاكنون بعد از مدت زيادي كه داريون […]

علي عبداللهي|

تبديل روستا به شهر داراي جنبه هاي مثبت،همانند افزايش و بهبود كاركردهاي خدماتي و ايجاد برخي فرصت هاي شغلي بويژه در بخش هاي اداري و خدماتي بوده است و داراي معايبي نيز هست.
شهر داريون نيز مستثني از موارد فوق نيست و بايد ببينيم كه:
آيا تاكنون بعد از مدت زيادي كه داريون به شهر تبديل شده در كاركردهاي خدماتي و ايجاد فرصتهاي شغلي تغييراتي ايجاد شده است؟

آيا فقط هزينه هاي بيشتر بر مردم تحميل شده است؟
آيا با وجود هزينه هاي بيشتر، خدمات هم به نسبت افزايش يافته است؟
چه تغييراتي در آموزش و پرورش كه نقش عمده اي در آينده فرزندان و ايجاد فضاي آموزشي در جهت كارايي بيشتر شده است؟
آيا فضاي كنوني همانند تابلوهاي راهنمايي و چراغ خطر، فضاي سبز، محل عبور عابرين پياده؛ پياده روها زيبنده اين شهر است؟
چه كساني پاسخگوي نيازهاي به حق مردم هستند و در جهت برطرف كردن مشكلات، نه به حرف، بلكه به عمل گام بر مي دارند؟