عكسها:احمدرضا ارج زاده| مردم ولايتمدار روستاي تربرجعفري در روز عاشوراي حسيني مانند ساير مسلمانان جهان به عزاداري پرداختند. به گزارش خبرنگار داريون نما با وجود سردي هوا اما اهالي روستاي تربرجعفري با حضوري گسترده در عزاداري سيد و سالار شهيدان ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت نشان دادند.

عكسها:احمدرضا ارج زاده|

مردم ولايتمدار روستاي تربرجعفري در روز عاشوراي حسيني مانند ساير مسلمانان جهان به عزاداري پرداختند. به گزارش خبرنگار داريون نما با وجود سردي هوا اما اهالي روستاي تربرجعفري با حضوري گسترده در عزاداري سيد و سالار شهيدان ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت نشان دادند.