عكس و مطلب:روح الله قرباني| در احترام وتكريم سالمندان همين بس كه پيامبر اكرم (ص) فرمود:پیران مایه خیر و برکت زندگی بوده و وجودشان در میان جمع و خانواده همچون پیامبری در میان امت است. در بين سالمندان گرامي شهرمان هستند كساني كه پيري و سالخوردگي و موي سپيد هم آنها را از كار و […]

عكس و مطلب:روح الله قرباني|

در احترام وتكريم سالمندان همين بس كه پيامبر اكرم (ص) فرمود:پیران مایه خیر و برکت زندگی بوده و وجودشان در میان جمع و خانواده همچون پیامبری در میان امت است.

در بين سالمندان گرامي شهرمان هستند كساني كه پيري و سالخوردگي و موي سپيد هم آنها را از كار و تلاش باز نداشته است.
سالمندان امروز جوانان دیروز اند ، پس بهتر است اندکی به فردای خویش نیز بیاندیشیم و سالمندان، این اندیشه های سرشار و خاموش را تکریم نماییم چراکه تکریم بزرگان مایه برکت در زندگی است.

در ادامه تصاوير چند نفر از سالمندمان عزيز داريوني را مشاهده مي كنيد.

ظهراب زارع

ظهراب زارع

كاشفي-لطفي

كاشفي-لطفي

مادر ابراهيم غلامپور

مادر ابراهيم غلامپور

مادر حسين

مادر غلامرضا

مادر روشن بذرافكن

مادر روشن بذرافكن

مادر روح الله قرباني

مادر روح الله قرباني

پيرزاده

ميرزاده