رسول نوروزی| سلام-لطفا از ورودي و خروجي پمپ بنزين داريون كه تقريبا يكسال است خراب شده گزارشي تهيه كنيد . به شرطي كه ياداوري كنيد كه درست بشود وگرنه گزارش فايده چنداني ندارد. دوم اينكه 6 ماه پيش شهرداري آمده جاي لوله هاي گاز داخل كوچه را قير پاشي كرده و ديگر فراموش كرده آن […]

رسول نوروزی|
سلام-لطفا از ورودي و خروجي پمپ بنزين داريون كه تقريبا يكسال است خراب شده گزارشي تهيه كنيد . به شرطي كه ياداوري كنيد كه درست بشود وگرنه گزارش فايده چنداني ندارد.

دوم اينكه 6 ماه پيش شهرداري آمده جاي لوله هاي گاز داخل كوچه را قير پاشي كرده و ديگر فراموش كرده آن را آسفالت کند.به دليل اينكه كوچه ما مسير اصلي به سمت حسينيه-زمين فوتبال-باشگاه ورزشي است خيلي زشت و غير قابل تحمل شده است لطفا گزارش و پيگيري كنيد تا شايد براي عيد درستش كنند .