جلسه شورای شهر داریون این هفته نیز مانند هفته های گذشته برگزار نشد. این خبر کوتاه صرفا به خاطر اطلاع کاربرانی بود که از ما درباره برگزاری جلسه شورای شهر این هفته داریون سوال کرده بودند.

جلسه شورای شهر داریون این هفته نیز مانند هفته های گذشته برگزار نشد.

این خبر کوتاه صرفا به خاطر اطلاع کاربرانی بود که از ما درباره برگزاری جلسه شورای شهر این هفته داریون سوال کرده بودند.