شنيده مي شود از روز گذشته يك سري بروشور و شب نامه كه در آن مطالبي بر عليه علي رضا زارع شهردار داريون نوشته شده در سطح اين شهر توزيع شده است. به گزارش داريون نما در اين بروشورها از قول دو عضو شوراي اسلامي شهر داريون آمده كه آنها خواهان بركناري و استيضاح شهردار […]

شنيده مي شود از روز گذشته يك سري بروشور و شب نامه كه در آن مطالبي بر عليه علي رضا زارع شهردار داريون نوشته شده در سطح اين شهر توزيع شده است.

به گزارش داريون نما در اين بروشورها از قول دو عضو شوراي اسلامي شهر داريون آمده كه آنها خواهان بركناري و استيضاح شهردار داريون هستند.

نكته:به نظر مي رسد دوره چنين كارهايي تمام شده و چنين اقداماتي جز بر هم زدن نظم و امنيت شهر نمي تواند نتيجه ديگري به همراه داشته باشد.

برخي اعضاي شوراي شهر داريون اگر به هر دليلي مي خواهند شهردار را استيضاح كنند نيازي به توزيع شب نامه نيست. قانون همه چيز را مشخص كرده، قانون مي گويد همانگونه كه شهردار به وسيله شورا انتخاب مي شوند همان شورا نيز مي توانند شهردار را بركنار كنند.

نكته بعدي اما اين است كه بايد پرسيد چگونه شده كه بعد از گذشت دو سال در آخزين ماه هاي حضور شورا و شهردار بعضي افراد تصميم به انجام چنين كارهايي گرفته اند؟

سايت داريون نما به عنوان رسانه اي بي طرف كه اتفاقا قبلا از سوي شهردار داريون مورد شكايت هم قرار گرفته و به هيچ عنوان قصد حمايت از وي را نداشته و ندارد اما چنين رويه اي را درست نمي داند و اعتقاد دارد بايد در همه شرايط به قانون اقتدا كرد.

نكته بعدي اما اينجاست كه اين بروشورها درست يكي دو روز پس از تقدير از شهردار داريون در مراسم نماز جمعه توزيع شده است.

اعضاي شوراي شهر داريون حق دارند اگر به اين نتيجه رسيدند كه حضور شهردار به هر دليلي نمي تواند براي داريون مثمر ثمر باشد از او توضيح بخواهند و نهايتا او را استيضاح كنند. اما طرح برخي مسايل در عموم مردم ديوار بي اعتمادي مردم به مسوولان را بلندتر مي كند.

دوباره مي گوييم كاش بعضي افراد منافع شخصي را بر منافع عمومي ترجيح دهند.

قطعا بر شهردار داريون مانند هر مسوول و انسان ديگري ايراد وارد است اما باور كنيد نحوه برخورد هم مهم است. برخي افراد اگر از شهردار راضي نبودند چرا حالا يادشان افتاده كه بايد با او برخورد كنند؟

مگر اين افراد تازه وارد داريون شده و با شهردار آشنايي نداشته اند؟ا

آيا چنين كارهايي يك سياست و كار تبليغاتي براي دوره بعدي شورا نيست؟ كلاه خود را قاضي كنيم.

راستي شما كاربران داريون نما در اين باره چه فكر مي كنيد؟