ظاهرا ساخت ساختمان دانشگاه آزاد داریون وارد مرحله تازه ای شده است. با رفتن   افتخاری و آمدن قایدی باید دید روند ساخت این دانشگاه سرعت می یابد یا… عکس:یوسف بذرافکن

ظاهرا ساخت ساختمان دانشگاه آزاد داریون وارد مرحله تازه ای شده است. با رفتن   افتخاری و آمدن قایدی باید دید روند ساخت این دانشگاه سرعت می یابد یا…

عکس:یوسف بذرافکن