نوشته:عبدالله كاظمي|عكس روح الله قرباني| از همه نعمات شهر گل وبلبل شيراز ايستگاه قطارش به صدرا رفت ورزشگاهش به ميانرود شهرك صنعتي اش به سلطان آباد و … و قبرستانش به داريون رسيد در تازه ترين اقدام شهرداري شيراز با نصب تابلوهايي در مسير شهرك سعدي كه تنها راه دسترسي منطقه داريون و شهرستان خرامه […]

نوشته:عبدالله كاظمي|عكس روح الله قرباني|

از همه نعمات شهر گل وبلبل شيراز ايستگاه قطارش به صدرا رفت ورزشگاهش به ميانرود شهرك صنعتي اش به سلطان آباد و …
و قبرستانش به داريون رسيد در تازه ترين اقدام شهرداري شيراز با نصب تابلوهايي در مسير شهرك سعدي كه تنها راه دسترسي منطقه داريون و شهرستان خرامه به مركز استان است را به عنوان راه دسترسي مردم شيراز به قبرستان احمدي معرفي كرده است . ( لطفا كمي تامل كنيد و دوباره بخوانيد)

سوال من اين است مگر قرار نبود راه دسترسي مردم شيراز به آرامستان احمدي از جاي ديگري باشد. راه داريون با اين وضعيت خراب چگونه مي تواند پاسخگوي روزانه دهها متوفي و بار ترافيك آن باشد؟
حال تكليف ما اهالي اين منطقه چيست آيا كسي هست كه از موقعيت  و پست و مقامش نترسد و از حق طبيعي مردم اين منطقه دفاع كند.
دارد گريه ام مي گيرد بحال خود و مردم منطقه ام.