عکس ها:روح الله قربانی| این روزها زمستان کم کم دارد می رود و بهار نیز کم کم با جلوه های زیبای خود، رخ گشوده است. عکس هایی که در ادامه مشاهده می کنید مربوط به طبیعت زیبای این روزهای منطقه داریون است.      

عکس ها:روح الله قربانی|

این روزها زمستان کم کم دارد می رود و بهار نیز کم کم با جلوه های زیبای خود، رخ گشوده است.

عکس هایی که در ادامه مشاهده می کنید مربوط به طبیعت زیبای این روزهای منطقه داریون است.