علی خورشیدی| تشکیل شوراها  نهادی  که چندین سال مورد اغفال مانده بود و بیشتر، اعضاء با کد خدا منشی انتخاب ودر واقع منصوب می شدند با وعده واگذاری مسئولیت و مشارکت بیشتر مردم در تصمیم گیری ها و ارائه خدمات بهتر به مردم، توسط دولت وقت با برگزاری انتخابات به شکل جدید برگزار شد و […]

علی خورشیدی|

تشکیل شوراها  نهادی  که چندین سال مورد اغفال مانده بود و بیشتر، اعضاء با کد خدا منشی انتخاب ودر واقع منصوب می شدند با وعده واگذاری مسئولیت و مشارکت بیشتر مردم در تصمیم گیری ها و ارائه خدمات بهتر به مردم، توسط دولت وقت با برگزاری انتخابات به شکل جدید برگزار شد و الحق در این زمینه نیز علیرغم تمامی کمبودها ونارسایی ها که یا مربوط خلأهای قانونی و یا عدم توجه کافی مسئولین به نیاز های مردم ویا مشکلات داخلی شوراها وعدم توانمندی برخی از اعضاء شوراها در ادوار شوراها و… ولی فی نفسه امر میمون وپسندیده ودرواقع یک فرصت برای روستاها وشهرها کوچک  برای رفع مشکلات و بیان خواسته هاو نیازهای بحق مردم وانعکاس به مسئولین مربوطه ، بحساب می آید .واز این نظر که در انتخابات نیز برای جمع آوری آرا خیلی از خویشاوندان و دوستان به یکباره وبرای چند روز متحد می شوند وتمامی اختلافات را کنار می گذارند نیز اتفاق مبارکی است .

اما روی دیگر سکه ودرواقع تهدیدات آن در شهرهای کوچکی مثل داریون که اکثر آن ها قوم وخویش و با هم آشنا هستند، برای بدست آوردن رای به چه ترفندهای که دست نمی زنند ، از تخریب دیگران گرفته تا پاره کردن عکس دیگر رقبا وتهمت زدن بدون هیچ ابایی و شایعه پراکنی و…

خاطرات تلخ انتخابات گذشته را که مرور می کنم چه دوستانی که به خاطر این انتخابات با هم دشمن شدند و چه اقوامی که به خاطر این انتخابات به سبب رای آوردن و نیاوردن کاندید مورد نظر آن ها قید همدیگر رازدند و تا حالا هم با هم کارد وخون هستند.البته بعضی هایشان هم بعد از گذشت چندسال پی به اشتباه خود بردند .

دو دوره گذشته را نگاه کنید اختلافاتی که بین یداله بذرافکن وهمتعلی مددپور که هردو پسرخاله خودم هستند، اختلافات و ناراحتی های که بین ناصر شرفی و یوسف بذرافکن که هردو باهم فامیل های بسیار نزدیک هستند. بوجود آمد خود گواه این مطلب است.

کاش تمامی کاندیداها قاعده بازی را رعایت می کردند و به جای دست یازیدن به انواع ترفندها برای جلب آرای مردم از برنامه ها و توانمندی های خود دفاع کنند و با به چالش کشیدن برنامه های یکدیگر رای لازم را کسب کنند ونه دادن وعده های توخالی و …

به امید روزی که مردم شهرمان به برنامه ها رای دهند نه افراد عده ای هم در این وسط آتیش بیار معرکه هستند.

کاش کاندیداها همگی قاعده بازی رو بلد بودند وبجای دست زدن به روش های غیر اخلاقی برای جمع آوری آرا مردم ، توانمندیها وبرنامه های خود را به مردم ارایه کنند.