یوسف بذرافکن| مردان نیک خوب زندگی می کنند، اما فقط برای خودشان زندگی نمی کنند، به فکر دیگران هم هستند ، از نیکوکاری دست نمی کشند.اوهم از مردان نیک روزگار ما بود در خانواده ای کاملا مذهبی به دنیا آمده بود از همان سن کودکی هم درس می خواند و هم کار می کرد .از […]

یوسف بذرافکن|

مردان نیک خوب زندگی می کنند، اما فقط برای خودشان زندگی نمی کنند، به فکر دیگران هم هستند ، از نیکوکاری دست نمی کشند.اوهم از مردان نیک روزگار ما بود در خانواده ای کاملا مذهبی به دنیا آمده بود از همان سن کودکی هم درس می خواند و هم کار می کرد .از دانش آموزان نمونه بود ،خوش اخلاق ، با مرام ، گشاده رو و گشاده دست بود. صله رحم را فراوان به جای می آورد و به اقوام ونزدیکان بسیار احسان می کرد .روحش با دین و مذهب عجین بود و به زادگاهش عشق می ورزید هر چند محل کار و زندگیش شیراز بود اما به عشق ورزشکاران داریونی به سراغ آنها می آمد و سرپرستی تیم فوتبال اتحاد را برعهده گرفته بود .

در مجالس مذهبی شرکت می کرد و از بنیانگذاران حلقه های قرآن در منازل بود ،از فقرا دستگیری می کرد .پدرش مرحوم شیخ شکر علی جهانی اورا بسیار دوست می داشت و او هم وبه پدر و مادرش فوق العاده احترام می گذاشت از دوستان مرحوم حاج احمد عابدی بود ،دوران ابتدایی را با موفقیت در داریون در س خواند و به ناچار به شیراز رفت ،در سه راه طالقانی و بازار وکیل شیراز همه او را دوست می داشتند . آنقدرخوش اخلاق بودکه همه یهودیان سه راه احمدی در مجلس ترحمیش شرکت کرده بودند .عشق او به زادگاهش باعث شد که وصیت کند که در زادگاهش اورا به خاک بسپارند همگان از او به نیکی یاد می کنند . روحش شاد و یادش جاوید .