روایتی از پرستار شب سیزدهم خرداد در جماران که آخرین شب تا صبح، بالای سر امام خمینی بود. مجید جوادی نسب، متخصص مراقبت های ویژه وعضو تیم پزشکی امام که تا امروز لب به سخن باز نکرده و روایت های سال ها بودن در جماران را در دل خود نگه داشته است،

روایتی از پرستار شب سیزدهم خرداد در جماران که آخرین شب تا صبح، بالای سر امام خمینی بود. مجید جوادی نسب، متخصص مراقبت های ویژه وعضو تیم پزشکی امام که تا امروز لب به سخن باز نکرده و روایت های سال ها بودن در جماران را در دل خود نگه داشته است،